کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
7060
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7060
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5686
کلاس پرواز
E

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5686
کلاس پرواز
E