آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5685
کلاس پرواز
Z

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5685
کلاس پرواز
E

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
7061
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
7161
کلاس پرواز
E