ایران ایر تور
شرکت هواپیمایی
ایران ایر تور
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
925
کلاس پرواز
E

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
FP7408
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7408
کلاس پرواز
Y

زاگرس ایرلاین
شرکت هواپیمایی
زاگرس ایرلاین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
4110
کلاس پرواز
Y

ایران ایر
شرکت هواپیمایی
ایران ایر
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
258
کلاس پرواز
E